Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kan tot grote vergoedingen leiden

Ondanks alle mogelijke preventie-inspanningen en voorzorgsmaatregelen die een onderneming treft, blijft bij de uitbating ervan het gevaar op incidenten waarvoor ze aansprakelijk kan gesteld worden steeds reëel aanwezig, ongeacht of die incidenten veroorzaakt zijn door bedrijfsgoederen dan wel door personen die voor de onderneming werken.

Een simpele vergetelheid, een fout of een onvoorzichtigheid van het personeel kan schade toebrengen aan derden, klanten of leveranciers. Hetzelfde geldt voor geleverde werkzaamheden of goederen, gebreken aan de lokalen, het werken met bouwmachines,... Die gevolgen zijn vaak beperkt, maar soms kunnen ze het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen.

Wanneer de onderneming aansprakelijk is voor de schade, dan moet ze het (de) slachtoffer(s) immers vergoeden. Een onderneming kan dus in nogal wat situaties aansprakelijk gesteld worden. En dan komen de BA-verzekeringen tussenbeide. Ze beschermen het vermogen van de onderneming tegen schadeclaims van slachtoffers. Ze vrijwaren ondernemingen tegen de materiële, lichamelijke of immateriële schade die ze zouden kunnen toebrengen aan derden tijdens de uitbating of de uitvoering van met hun activiteiten verbonden taken. BA-verzekeringen dekken zowel de onderneming, het personeel, de gebouwen als de producten of de diensten ervan. Het kan ook gaan om schade die optreedt na de levering van goederen of diensten.

Tip !

Denk er over na om een onafhankelijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten, zodat je ook een ruime dekkingswaarborg geniet voor erelonen van advocaten, juristen, experten... Het voordeel is dat ons kantoor optimaal uw belangen kan verdedigen bij een gebeurlijk schadegeval of juridisch conflict met derden. 

Oplossingen om de aansprakelijkheid binnen de onderneming te verzekeren.

B.A. Onderneming

De B.A.-ondernemingspolis is de familiale verzekering van het bedrijf en beschermt de aandeelhouders voor de schades die hun bedrijf toedient aan derden bij de bedrijfsuitvoering. 

De verzekering dekt doorgaans naast de lichamelijke schade ook de stoffelijke schade aan derden en omhelst 3 waarborgen, nl.:

1/ B.A.-Uitbating

Dekking van uw extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan derden in het kader van de verzekerde activiteit, onder meer in de volgende gevallen

2/ Toevertrouwde goederen   

Dekking van uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade die U accidenteel toedient aan goederen die U in bewaring nam voor bewerking/herstelling.

3/ Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering

Dekking van uw contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden door uw producten na hun levering en door uw werken na hun uitvoering.

Bestuurdersverzekering

Wie als bestuurder, zaakvoerder of gelijkgestelde betrokken is bij de werking van een handelsvennootschap of een vzw kan aansprakelijk zijn in de uitvoering van zijn of haar functie.

De bedrijfsverantwoordelijken, in het bijzonder de leden van het directiecomité en van de raad van bestuur zijn immers wettelijk aansprakelijk voor hun fouten en nalatigheden. De burgerlijke aansprakelijkheid die dit meebrengt is persoonlijk. Hun private vermogen kan dus in gevaar zijn naar aanleiding van klachten.

Wat is een verzekering BA-bestuurder?

Een onderneming kan haar bestuurders beschermen tegen het burgerlijke aansprakelijkheidsrisico en dit dekken via een verzekering BA-bestuurder, ook wel verzekering BA van de Sociale Lasthebbers of Directors and Officers Liability Insurance (D&O) genoemd.

Het gaat vaak om een afzonderlijk contract dat de schade vergoedt, die veroorzaakt wordt tijdens de uitoefening van een functie als bedrijfsleider (nalatigheid, slecht beheer,...).

Wat dekt de verzekering BA-bestuurder?

De BA-bestuurdersverzekering dekt de financiële gevolgen die voortvloeien uit de persoonlijke of hoofdelijke aansprakelijkheid van de verzekerden ten gevolge van door de vennootschap of derden geleden schade die toe te schrijven is aan fouten, die door de verzekerden begaan worden. Ook kan die verzekering desgevallend de verdediging van de verzekeren ten laste nemen.

B.A. Objectieve brand of ontploffing

Dit is een wettelijk verplichte verzekering voor sommige types inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze verzekering dekt de objectieve BA (burgerlijke aansprakelijkheid) van de uitbater, zoals ingesteld door de wet van 30 juli 1979 voor gevallen van brand of ontploffing.

De objectieve BA houdt in dat het slachtoffer dat schade ondervindt, veroorzaakt door brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, de uitbater van deze inrichting verantwoordelijk kan stellen en schadevergoeding kan vragen voor de geleden lichamelijke en materiële schade, en dit zelfs wanneer de uitbater geen fout begaan heeft.

Wie moet een verzekering objectieve BA sluiten?

Het gaat om een hele reeks activiteiten: restaurants, cafés, hotels, bioscopen, theaters, discotheken, autohandelaren, concessiehouders, sportzalen,  kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben, sportzalen, handelsgalerijen, pretparken, rusthuizen, schoolinstellingen, stations,..

Beroepsaansprakelijkheid

De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid die het gevolg is van de uitoefening van een beroep.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is van belang voor vrije beroepen, kmo's en grote ondernemingen die in hoofdzaak intellectuele activiteiten uitoefenen. Die verzekering dekt de intellectuele dienstverleners tegen de gevolgen van hun daden. Het gaat in het algemeen over activiteiten als adviesverstrekking en zuiver intellectuele dienstverlening: juridische beroepen, accountants, artsen en andere medische beroepen, architecten, IT-consultants,...

Welke schade dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de lichamelijke, materiële én immateriële schade aan derden. 

Wie is verzekerd?

Een professionele BA-verzekering dekt de verzekeringnemer, dit is de onderneming zelf of de zelfstandige zelf, voor hun aansprakelijkheid en die van de personen voor wie ze instaan.

Advies nodig?

Elkaar leren kennen? Een specifieke vraag over een verzekering? Een update over jouw verzekeringen of beleggingen? Geen probleem! Wij maken graag tijd voor jou vrij. Neem gerust contact met ons op om jouw adviesgesprek aan te vragen.

T : +32 (0)56 60 43 80 E : info@jvzakenkantoor.be

 

Plan je liever meteen een afspraak in of word je liever zelf gecontacteerd?

Afspraak inplannen Contactformulier